Serwis Archiwum

Oferowana przez nas usługa polega na obsłudze i zarządzaniu Państwa archiwum / składnicą akt. Jest to nowoczesne rozwiązanie outsourcingowe w dziedzinie postępowania z dokumentacją zgromadzoną w archiwum firmy / jednostki organizacyjnej.

Państwo wybierają zakres wykonywanych czynności i okres ich wykonania, nie ma konieczności eksploatacji archiwum w pełnym wymiarze godzin oraz zatrudniania archiwisty na etacie.

Usługę tą kierujemy do tych z Państwa, którzy chcą mieć w pełni profesjonalnie funkcjonujące archiwum przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jego działania.

 

Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi serwisu archiwum:

 • Porządkowanie akt przekazanych do archiwum.

 • Sporządzanie wykazu akt przeznaczonych do brakowania po upływie każdego roku kalendarzowego.

 • Dbałość o zachowanie dokumentacji w odpowiednim stanie fizycznym – zabezpieczanie akt.

 • Prowadzenie kwerend archiwalnych do celów służbowych i innych zleconych komórki organizacyjne.

 • Prowadzenie pomiaru temperatury i poziomu wilgotności w archiwum.

 • Prowadzenie ewidencji akt w postaci: spisów zdawczo-odbiorczych, wykazu spisów zdawczo-odbiorczych – w wersji papierowej i elektronicznej.

 • Sporządzanie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisów dokumentacji niearchiwalnej.

 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego tworzenia teczek oraz sprawne ich przygotowanie do przekazania archiwum.

 • Przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych, wraz ze spisami zdawczo-odbiorczymi akt.

 • Porządkowanie akt niewłaściwie opracowanych, prace konserwatorskie.

 • Prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

 • Sporządzenie rocznego sprawozdania statystyczno-opisowego.

 

Nasza firma na podstawie wymierzonego zasobu szacuje czas pracy potrzebny do jego bieżącej obsługi oraz ustala roczny plan pracy archiwum. Szczegóły obsługi serwisowej z każdym z Klientów ustalane są indywidualnie tak aby w pełni odpowiadały Jego potrzebom.